Loading...
Huisarts Kuijpers2020-05-26T12:29:10+02:00

AFSPRAAK MAKEN

045-5313186

(Keuzenmenu optie 3)

Tussen 08.00 en 12.00 uur
en
van 15.00 tot 17.00

SPOEDGEVALLEN

045-5313186

(Keuzemenu optie 1)

Voor levensbedreigende spoed bel 112

Bel voor spoed buiten kantoortijden of in het weekend meteen met Huisartsenpost OZL
045-5778844

HERHAALRECEPTEN

AFSPRAAK MAKEN

045-5313186

(Keuzenmenu optie 3)

Tussen 08.00 en 12.00 uur
en
van 15.00 tot 17.00

SPOEDGEVALLEN

045-5313186

(Keuzemenu optie 1)

Voor levensbedreigende spoed bel 112

Bel voor spoed buiten kantoortijden of in het weekend meteen met Huisartsenpost OZL
045-5778844

HERHAALRECEPTEN

045-5313186

(keuzemenu optie 2)

Of vul het online receptenformulier in.

.

MEDEDELINGEN

CORONA UPDATE (26-05-2020):

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden zijn wij genoodzaakt om enkele aanpassingen te doen betreft het spreekuur:

 • Wij werken ALLEEN nog maar op afspraak. Dit geldt OOK voor bloedprikken!
 • Verder verzoeken wij u om NIET aan de balie te komen voor het maken van afspraken, bestellen van recepten, ophalen van formulieren of andere vragen. Neem hiervoor a.u.b. telefonisch contact op met de praktijk.
 • Alleen op deze manier kunnen wij de wachtkamer zo leeg mogelijk houden en het risico zo klein mogelijk.

Heeft u corona gerelateerde klachten dan vragen wij u om NIET naar de praktijk te komen en eerst contact met ons op te nemen.

Bedankt voor uw medewerking en begrip.

 __________________________________________________________________________________

Niet verschijnen bij de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente zonder af te bellen heeft consequenties.

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren helaas sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak wil maken neemt de laatste jaren ook sterk toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt.   Er is immers op uw komst gerekend.

Als u van te voren even af belt kan een andere patiënt in uw plaats geholpen worden.

Als het de eerste keer gebeurt dan krijgt u een brief met hierin de melding dat u niet verschenen bent.

Bij een tweede keer niet verschijnen (binnen 6 maanden na ontvangen eerste brief) ontvangt u een rekening van €20,-

_____________________________________________________________________________________________________________

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoongegevens en privacy in onze praktijk:

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoongegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degege van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de WGBO. Dit privacyregelement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk

HUISARTSENPRAKTIJK R.J.A.M. KUIJPERS is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek,
  • onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen HUISARTSENPRAKTIJK R.J.A.M. KUIJPERS hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan HUISARTSENPRAKTIJK R.J.A.M. KUIJPERS. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. HUISARTSENPRAKTIJK R.J.A.M. KUIJPERS is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van HUISARTSENPRAKTIJK R.J.A.M. KUIJPERS hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

HUISARTSENPRAKTIJK R.J.A.M. KUIJPERS wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Binnen onze praktijk is de heer E.M.J. Prick verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Indien u een vraag of klacht ingevolge uw persoonsgegevens heeft, kunt u contact met hem opnemen via het telefoonnummer van de praktijk 045-5313186.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

R.J.A.M. Kuijpers

Huisarts

______________________________________________________________________________________

HaZo24 Gecertificeerd

Na een uitvoerige accreditatie is onze praktijk in november 2017 HaZo24 gecertificeerd. HaZo24 is een keurmerk voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering van de zorg. Het laat zien dat er binnen onze praktijk systematisch en continue wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Met aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.

Wat is HaZo24 precies?

HaZo24 is een kwaliteitssysteem dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uurs perspectief monitort en verbetert. Het is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN-EN 15224 (zorg en welzijn) en op de normen vastgesteld door de beroepsgroep. Een certificaat geeft aan dat er gestructureerde aandacht is voor de kwaliteit van zorg en de verbetering hiervan. Naast aandacht voor de patiëntenzorg wordt ook de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk onder de loep genomen. De praktijk zal ieder jaar door een auditor bezocht worden om te kijken of er voldaan wordt aan de volgende criteria:

 1. Patiëntgericht: Huisartszorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt.

 2. Veiligheid: De zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers.

  HaZo24 gecertificeerd

 3. Effectiviteit: De geleverde zorg is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en bewijs.

 4. Efficiency: De zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden.

 5. Continuïteit: De zorg is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

 6. Juiste zorg: De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek met de juiste middelen op een verantwoorde en

  veilige manier. Meer informatie over HaZo24 vindt u op www.hazo24.nl

___________________________________________________________________________________________

Facebook   Afbeeldingsresultaat voor facebook

Vanaf nu zijn wij ook op Facebook te vinden onder de naam Huisartspraktijk Kuijpers.

Kijk hier ook voor het laatste nieuws.

MEDEDELINGEN

CORONA UPDATE (26-05-2020):

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden zijn wij genoodzaakt om enkele aanpassingen te doen betreft het spreekuur:

 • Wij werken ALLEEN nog maar op afspraak. Dit geldt OOK voor bloedprikken!
 • Verder verzoeken wij u om NIET aan de balie te komen voor het maken van afspraken, bestellen van recepten, ophalen van formulieren of andere vragen. Neem hiervoor a.u.b. telefonisch contact op met de praktijk.
 • Alleen op deze manier kunnen wij de wachtkamer zo leeg mogelijk houden en het risico zo klein mogelijk.

Heeft u corona gerelateerde klachten dan vragen wij u om NIET naar de praktijk te komen en eerst contact met ons op te nemen.

Bedankt voor uw medewerking en begrip.

__________________________________________________________________________________________________________

Facebook   Afbeeldingsresultaat voor facebook

Vanaf nu zijn wij ook op Facebook te vinden onder de naam Huisartspraktijk Kuijpers.

Kijk hier ook voor het laatste nieuws.

__________________________________________________________________________________________________________

Linda en Robin zijn afgelopen november (2017) begonnen met de opleiding tot praktijkondersteuner. Dit omdat Carla helaas niet meer terug kan komen.

Zij zijn afgelopen maand geslaagd voor de opleiding en zullen daarom vanaf heden naast assistente ook werkzaam zijn als praktijkondersteuner.

De werkzaamheden van Charlotte zullen overgenomen worden en zij zal steeds minder werkzaam zijn in de praktijk.

___________________________

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk

HUISARTSENPRAKTIJK R.J.A.M. KUIJPERS is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen HUISARTSENPRAKTIJK R.J.A.M. KUIJPERS hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan HUISARTSENPRAKTIJK R.J.A.M. KUIJPERS. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. HUISARTSENPRAKTIJK R.J.A.M. KUIJPERS is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van HUISARTSENPRAKTIJK R.J.A.M. KUIJPERS hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens
HUISARTSENPRAKTIJK R.J.A.M. KUIJPERS wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Binnen onze praktijk is de heer E.M.J. Prick verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Indien u een vraag of klacht ingevolge uw persoonsgegevens heeft, kunt u contact met hem opnemen via het telefoonnummer van de praktijk 045-5313186.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

R.J.A.M. Kuijpers

Huisarts

______________________

HaZo24 Gecertificeerd

Na een uitvoerige accreditatie is onze praktijk in november 2017 HaZo24 gecertificeerd. HaZo24 is een keurmerk voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering van de zorg. Het laat zien dat er binnen onze praktijk systematisch en continue wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Met aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.

Wat is HaZo24 precies?

HaZo24 is een kwaliteitssysteem dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uurs perspectief monitort en verbetert. Het is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN-EN 15224 (zorg en welzijn) en op de normen vastgesteld door de beroepsgroep. Een certificaat geeft aan dat er gestructureerde aandacht is voor de kwaliteit van zorg en de verbetering hiervan. Naast aandacht voor de patiëntenzorg wordt ook de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk onder de loep genomen. De praktijk zal ieder jaar door een auditor bezocht worden om te kijken of er voldaan wordt aan de volgende criteria:

 1. Patiëntgericht: Huisartszorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt.

 2. Veiligheid: De zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers.

  HaZo24 gecertificeerd

 3. Effectiviteit: De geleverde zorg is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en bewijs.

 4. Efficiency: De zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden.

 5. Continuïteit: De zorg is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

 6. Juiste zorg: De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek met de juiste middelen op een verantwoorde en

  veilige manier. Meer informatie over HaZo24 vindt u op www.hazo24.nl

_______________________

AFSPRAAK MAKEN

045-5313186

(Keuzenmenu optie 3)

Tussen 08.00 en 12.00 uur
en
van 15.00 tot 17.00